Gửi yêu cầu kết bạn

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Cho số lượng gồm n người trên một mạng xã hội và mảng tuổi (age) chứa n số nguyên, trong đó age[i] là tuổi của người thứ i. Một người X sẽ không gửi lời mời kết bạn với người Y nếu một trong bất kì điều kiện sau đây thoả mãn:

- age[Y] <= 0.5 * age[X] + 7

- age[Y] > age[X]

- age[Y] > 100 và age[X] < 100

Còn ngược lại thì X sẽ gửi lời mời kết bạn đến Y.

Lưu ý rằng nếu X gửi yêu cầu tới Y, Y sẽ không nhất thiết gửi yêu cầu tới X. Ngoài ra, một người sẽ không gửi yêu cầu kết bạn cho chính họ.

Yêu cầu: Tính số yêu cầu kết bạn được thực hiện.

Input: Gồm 3 dòng

- Dòng 1: là một số nguyên t chỉ số lượng testcase

- 2 dòng tiếp theo: 

+ Một dòng là một số nguyên n (1<=n<=100)

+ Một dòng: là dãy n số nguyên, mỗi số nguyên cách nhau 1 dấu cách

Output : Gồm t dòng (1<=t<=10), mỗi dòng chứa một số nguyên là tổng số yêu cầu kết bạn được thực hiện

Ví dụ :

Input

Output

3

2

16 16

3

16 17 18

5

20 30 100 110 120

2

2

3