Tô mầu

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Bạn Vũ là một người đặc biệt yêu thích việc tô màu vì vậy Vũ đã tham gia một cuộc thi tô màu. Cuộc thi có một số quy định đặc biệt: các thí sinh tham dự được chọn màu trong một dãy gồm n hộp màu (mỗi hộp màu là một màu), mỗi hộp màu được đánh mã. Mỗi thí sinh sẽ chỉ được chọn một đoạn bất kì k hộp màu liên tiếp nhau. Vũ muốn sản phầm của mình được tô bởi nhiều màu sắc nhất có thể nhưng Vũ chưa biết chọn thế nào để được như mong muốn. Bạn hãy giúp Vũ nhé!

INPUT

Dòng đầu là hai số nguyên n, k lần lượt là số lượng hộp màu trong dãy và số lượng hộp Vũ được phép chọn (1<= k <= n <= 3*10^5 ). 

Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2,…, an (0 ≤ ai 109), lần lượt là mã màu của n hộp màu.

OUTPUT

Một số nguyên là số màu giúp Vũ có được bức tranh nhiều màu sắc nhất

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

10 4

1 2 3 3 1 2 3 4 2 1

4

Dãy 4 hộp màu liên tiếp có số lượng màu khác nhau nhiều nhất là [1,2,3,4].