CONGDON

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Sáng đang học về phép cộng một dãy số dạng từ 1 đến n. Nhưng cảm thấy nhạt nhẽo vì quá dễ nên đã quyết định chuyển sang một dãy số mới. Sáng nghĩ ra quy luật như sau: Với hai số thực dương a và b, cậu ấy sẽ cộng dồn bình phương của tất cả các số nguyên không nhỏ hơn a và không lớn hơn b. Do kết quả có thể rất lớn nên Sáng quyết định lấy phần dư của kết quả cộng dồn chia cho 109 + 7.

Đầu vào: Hai số thực a, b cách nhau một khoảng trắng (0 < a, b <= 109).
Đầu ra: Một số nguyên duy nhất là phần dư của kết quả cộng dồn chia cho 109 + 7.

Ví dụ:

Input

Output       

1.0 5.0

55

Giải thích:

Với 2 số a = 1.0, b = 5.0, các số thoả mãn không nhỏ hơn 1 và không lớn hơn 5 là: 1, 2, 3, 4, 5.

  • Kết quả cộng dồn bình phương các số là: 12 + 22 + 32 + 42 + 52 = 55.
  • Chia kết quả này cho 109 + 7, lấy phần dư ta được 55.