Tổng đẹp

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 0.1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Cho dãy số nguyên a1, a2,…, an, một đoạn aL, aL+1,…, aR, (1<= L <= R <= n) được gọi là đoạn đẹp nếu L, R đều là số nguyên tố. Hãy tìm đoạn đẹp có tổng lớn nhất.

INPUT

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (2 <= n <= 250000)

Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2,…, an, (|a1| <= 10^6)

OUTPUT

Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số nguyên là tổng lớn nhất của đoạn đẹp tìm được.

 Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

5

-5 1 -3 3 1

2