Số nghiệm

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đếm số lượng bộ số nguyên không âm (x, y, z) thỏa mãn:

Input: Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương T là số lượng bộ dữ liệu. Tiếp theo là T dòng, mỗi dòng ghi 4 số nguyên U, d, m, N

Output: Bộ dữ liệu in ra số lượng tìm được. Con số này có thể rất lớn nên bạn chỉ cần in phần dư của nó khi chia cho 10^9 + 7. Giả thiết rằng 0^0=1

Điều kiện:

  • 1≤T≤10
  • 1≤U≤10^9
  • 0≤d≤10^9
  • 1≤N≤40
  • 0≤m

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

Giải thích

2

2 2 3 5

1 2013 3 31

4

1

Case 1: (0, 2, 2), (2, 2, 0), (2, 0, 2), (1, 1, 1)

Case 2: (1, 1, 1)