Sắp người xuống bè

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Các nhà thám hiểm được tập hợp trong cuộc thám hiểm đến miền Bắc cực. Họ có một chiếc bè lớn gồm N x M chiếc bè nhỏ gắn với nhau. Mỗi chiếc bè nhỏ có một sức chứa riêng, và mỗi nhà thám hiểm cũng có trọng lượng của mình. Mỗi chiếc bè nhỏ không thể chở hơn một nhà thám hiểm. Nếu sức chứa của chiếc bè nhỏ hơn trọng lượng nhà thám hiểm chọn nó thì nhà thám hiểm đó có thể bị chết đuối khi bước xuống chiếc bè nhỏ này. Hãy giúp đỡ ông ta xác định số nhiều nhất các nhà thám hiểm có thể đi.

Input

Dòng đầu tiên là các số N và M (1 <= N, M <= 40). Trong N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số thể hiện sức chứa M bè nhỏ. Dòng thứ N+2 là số K (1 <= K <= 2000) là số lượng các nhà thám hiểm. Trong dòng thứ N+3 chứa K số, số thứ i trong chúng là trọng lượng nhà thám hiểm thứ i. Tất cả trọng lượng các nhà thám hiểm và sức chứa các bè không vượt quá 109.

Output:

Số lượng nhà thám hiểm nhiều nhất có thể tham gia

Ví dụ

Input

Output
3 2
5 10
7 5
5 5
6
9 5 3 5 12 10
4