Chia kẹo

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đề bài: Huy có n cái kẹo táo và m cái kẹo dâu, mẹ bảo Huy chia cho các em mỗi em đủ 1 kẹo dâu và 2 kẹo táo, do ki bo nên Huy đã giấu đi K cái (không rõ số lượng mỗi loại)

Nhiệm vụ của bạn là xác định số em tối đa Huy có thể chia kẹo cho sau khi đã giấu đi K cái


Đầu vào: 

Gồm 3 số nguyên dương n, m, k (1 <= n, m, k <= 109)


Đầu ra: Gồm 1 dòng chứa số em lớn nhất có thể được phát kẹo

 

Ví dụ:

 

Đầu vào

Đầu ra

6 3 2

 

2

 

Giải thích: Huy giấu đi 2 kẹo táo, còn lại 4 kẹo táo và 3 kẹo dâu, chia được cho 2 em, còn dư 1 kẹo dâu nhưng không thể chia cho ai nữa