Beautiful Number

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Một số gọi là số đẹp nếu tất cả các chữ số trong số đó đều giống nhau. ví dụ 111, 22, 3 là các số đẹp.

Cho số nguyên dương a và b, Hãy đưa ra số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và không vượt quá b.


Đầu vào: Hai số a và b (1 <= a, b <= 10^18 )
Đầu ra: Số lượng các số đẹp không nhỏ hơn a và không vượt quá b.

 

Ví dụ:

 

Đầu vào

Đầu ra

8 12
3
11 20
1