TONG

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Cho 2 số nguyên a và b. Tính tổng của 2 số đó.

Đầu vào: Một dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi 1 dấu cách.

Đầu ra: Một số nguyên duy nhất là tổng của 2 số đã cho.

Ví dụ:

Đầu vào Đầu ra
2 30 32