Chuỗi nguy hiểm

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Một chuỗi được coi là nguy hiểm nếu như có 7 kí tự giống nhau liên tiếp. Cho 1 chuỗi chỉ gồm các kí tự ‘0’ và ‘1’, kiểm tra xem chuỗi đó có phải chuỗi nguy hiểm hay không.

Input: 1 chuỗi không quá 100 kí tự chỉ bao gồm ‘0’ hoặc ‘1’, đảm bảo chuỗi luôn có sự xuất hiện của cả ‘0’ và ‘1’.

output: in ra ‘YES’ nếu như chuỗi nguy hiểm, ngược lại in ‘NO’

Examples

INPUT

OUTPUT

001001

 

NO

 

1000000001

 

YES