Lát gạch quảng trường

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: admin

Một Quảng trường ở Hà Nam có hình chữ nhật với kích thước n × m mét. Nhân dịp kỷ niệm, một quyết định đã được thực hiện để lát Quảng trường bằng những tấm bia đá granit hình vuông. Mỗi tấm bia có kích thước a × a.

Số đá cần ít nhất để lát Quảng trường là bao nhiêu? Nó được phép che phủ bề mặt lớn hơn Quảng trường, nhưng Quảng trường phải được che phủ. Không được phép phá vỡ các tấm đá. Các mặt của bia đá nên song song với các mặt của Quảng trường.

Input

3 số nguyên dương trên một dòng: n,  m và a (1 ≤  n, m, a ≤ 10^9).

Output

số lượng cần thiết các tấm bia đá.

Examples

INPUT

OUTPUT

6 6 4

 

4