Các bóng đèn

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: admin

Có n bóng đèn liên tiếp, chúng có thể có màu đỏ, xanh lá cây hoặc xanh lam. Đếm số lượng bóng đèn tối thiểu cần lấy đi sao cho hai bóng đèn lân cận bất kỳ có màu sắc khác nhau. Các bóng đèn trong một hàng được coi là lân cận nếu không có bóng đèn nào khác giữa chúng.

Input

Dòng đầu tiên chứa 1 số tự nhiên n (1 ≤ n ≤ 50) — số lượng bóng đèn.

 

dòng tiếp theo chứa 1 chuỗi s, là thông tin màu sắc của các bóng đèn, từ 1 tới n và từ trái sang phải. “R” là đỏ (red), “G” là xanh lá (green), “B” là xanh lam (blue).

Output

in ra một số nguyên duy nhất là kết quả.

Examples

INPUT

OUTPUT

5

RRRRR

4

3

RRG

 

1

 

4

BRBG

 

0