Cổng AND

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Các cổng logic cơ bản là các mạch điện tử số quan trọng có chức năng thực hiện các hàm logic sơ cấp, được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực điện tử số. Một cổng AND có 2 đầu vào và 1 đầu ra. Mỗi giá trị này có thể có giá trị 0 hoặc 1 và giá trị đầu ra phụ thuộc vào 2 giá trị đầu vào. Đầu ra chỉ là 1 khi cả hai giá trị đầu vào là 1 (Giống như mạch điện gồm 2 công tắc nối tiếp với một bóng đèn, chỉ khi cả hai công tắc đóng thì bóng đền mới sáng) các trường hợp đầu vào còn lại kết quả đầu ra của cổng sẽ bằng 0. Hãy viết chương trình mô tả cách hoạt động của cổng AND.

Dữ liệu đầu vào:

Nhập vào 2 số a và b cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu đầu ra:

Là giá trị kết quả của cổng AND nhận được.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

0 0

0

0 1

0

1 0

0

1 1

1