MIN TẬP ĐẾM

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Bé Min hôm nay được học phép tính cộng, em rất vui vì mình có thể làm được mọi phép tính cộng mà cô giao cho. Về đến nhà Min tự hỏi liệu mình có thể cộng được số lớn tới mức nào ? Vì vậy Min bèn đếm xem sau khi cộng 2 số vào thì độ dài của kết quả là bao nhiêu chữ số. Các bạn đếm cùng Min nhé :D

Đầu vào:
    * dòng đầu tiên chứa số T là số test. (1<= T <= 20).
    * T dòng tiếp theo mỗi dòng chưa 2 số x,y (0 <= x,y <= 10^9).

Đầu ra: với mỗi test in ra trên một dòng số nguyên duy nhất là độ dài của số z với z = x + y.

Ví dụ:

Input:
2
20 30
50 50
Output:
2
3

Giải thích:
20 + 30 = 50 => có 2 chữ số
50 + 50 = 100 => có 3 chữ số