Tính giá sách

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Đề bài:

Chuẩn bị vào năm học mới, thầy Núi đi mua sách cho 2 con của mình là anh Gấu và em Sâu. Mỗi cuốn sách được đánh số thứ tự từ 1 đến n.

Vốn bản tính hay nghịch, với n cuốn sách ấy Gấu có thể xếp thành n lần, mỗi lần là một chồng sách khác nhau với cùng số lượng là n-1 cuốn theo quy luật: chồng 1 thì không có cuốn sách số 1, chồng 2 thì không có cuốn sách số 2,...

Với mỗi chồng sách, Gấu tính tổng và ghi lại số tiền của các cuốn trong chồng đó sau đó thách đố em Sâu tính ra được giá của từng cuốn sách. Mỗi cuốn không quá 1.000.000 (một triệu).

Đầu vào:

  • Dòng 1: số nguyên n ( 1 <= n <= 100)
  • Dòng 2: n số nguyên cách nhau bởi một dấu cách lần lượt là tổng tiền của các chồng sách.

Đầu ra: 1 dòng có n số nguyên lần lượt là giá của từng cuốn sách.

(dữ liệu nhập vào luôn đảm bảo kết quả là số nguyên)

Ví dụ:

Input

Output

4

18 15 14 13

2 5 6 7