Kinh Doanh

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: admin

Đề bài:

Bá Hiển đang có máu làm ăn, muốn mở một nhà hàng để phục vụ các sinh viên trường ICTU. Có n bàn ăn được đặt trước và hẹn trước lịch đến. Bàn ăn thứ i có thời gian đến là Ti và thời gian ăn tại nhà hàng là Di. Mỗi bàn của khách hàng, Hiển muốn có 1 người phục vụ riêng cho bàn đó để nâng cao dịch vụ của nhà hàng nhằm thu hút càng nhiều khách đến càng tốt, không chỉ ở ICTU. Nhưng Hiển lại không muốn mất quá nhiều tiền vào thuê nhân viên dư thừa. Hãy tính giúp Hiển xem cần thuê ít nhất bao nhiên nhân viên để có thể phục vụ n bàn đó.

Đầu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên n là số lượng bàn được đặt.
  • Dòng thứ 2 chứa n số nguyên, số thứ i là thời gian đến ăn của bàn thứ i.
  • Dòng thứ 3 chứa n số nguyên, số thứ i là thời gian ăn tại nhà hàng của bàn i.

(0 < n <= 105 , 0 < Ti, Di <= 109)

 

Đầu ra: Một số nguyên duy nhất là số lượng nhân viên cần thuê ít nhất.

 

Ví dụ:

Input

Output       

5

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

3

 

Giải thích:

  • Thuê 1 nhân viên cho bàn thứ nhất và bàn thứ 3. (bàn 1 từ 1h->3h và bàn 3 từ 3h tới 7h)
  • Thuê 1 nhân viên cho bàn thứ 2 và bàn thứ 5 (bàn 2 từ 2h tới 5h, bàn 5 từ 5h tới 11h)
  • Thuê 1 nhân viên cho bàn thứ 4 (từ 4h tới 9h)

Vậy tổng cộng cần thuê 3 nhân viên.