Bưởi to

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Sắp đến trung thu, tập đoàn OTVINA đang muốn tổ chức một cuộc thi bưởi to bưởi đẹp. Mỗi nhân viên sẽ có mang một số quả bưởi đến công ty.

 

Các quả bưởi sẽ xếp thành 1 hàng và được đánh mã số từ 1 đến hết. Hết số bưởi của người thứ nhất sẽ đến các quả bưởi của người thứ 2. Cứ như vậy.

 

Phó chủ tịch tập đoàn, anh Quan7826 sẽ chấm và chọn ra m quả bưởi nào to đẹp nhất theo mã số. Nhiệm vụ của bạn là dựa vào các mã số bưởi được giải, đưa ra mã số của người được giải.

 

Đầu vào:

- Dòng thứ nhất là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) là số nhân viên tham gia dự thi.

- Dòng thứ hai là n số nguyên a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 104) là số lượng bưởi của từng nhân viên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

- Dòng thứ ba là số nguyên m (1 ≤ m ≤ 104) là số lượng bưởi đạt giải.

- Dòng thứ tư là m số nguyên b1, b2, ..., bm là mã số của m quả bưởi đạt giải, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

 

Đầu ra:

  • Là m số nguyên s1, s2, ..., scho biết số báo danh thí sinh của từng món ăn đạt giải (bưởi bi là của nhân viên mã số si), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

 

Ví dụ:

Input

Output       

5
5 4 1 2 3 
3
5 6 12

1 2 4

 

 

Giải thích:

Các quả bưởi sẽ được đánh số như sau:

Mã nhân viên

1

2

3

4

5

Mã số bưởi

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11 12

13 14 15

 

Quả bưởi có mã số 5 đạt giải tức là người có mã số 1 đạt giải.

Quả bưởi có mã số 6 đạt giải tức là người có mã số 2 đạt giải.

Quả bưởi có mã số 12 đạt giải tức là người có mã số 4 đạt giải.