HCN RONG

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Cho 2 số nguyên a và b lần lượt là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật. Hãy in ra màn hình một hình chữ nhật rỗng chiều dài a, rộng b, viền là dấu #.

Ví dụ:

Input

Output       

4 4

####
#    #
#    #
####