VEHINH

Điểm số: 1

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Người đăng: ICTU

Hôm nay Hồng đang code dạo, tự dưng muốn vẽ một số hình trên màn hình. Hình đầu tiên Hồng nghĩ đến là hình tam giác vuông cân vì khá dễ để vẽ. Bạn hãy giúp Hồng vẽ một tam giác vuông cân với cạnh có độ dài n (hướng của tam giác như hình ở ví dụ bên dưới).

 

Đầu vào: Số nguyên n (1 <= n <= 100);

Đầu ra: Tam giác vuông cân dấu * cạnh độ dài n.

Ví dụ

Input

5

Output

*****
****
***
**
*